Domů > Dokumenty > Úrovně a popis jazykových dovedností dle CEF

PostHeaderIcon Úrovně a popis jazykových dovedností dle CEF

Úrovně a popis jazykových dovedností dle CEF (Společný evropský referenční rámec pro jazyky) ke stažení.

CEF úrovně Poslech Čtení Ústní interakce Samostatný ústní projev Písemný projev Typy zkoušek Cambridge  ESOL
A1
začátečníci
Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích. Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat  pomaleji svou výpověď nebo ji  přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých   základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé. Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám. Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici,  například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu. Starters Movers
A2
mírně pokročilí
Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní  informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných  jednoduchých zpráv a hlášení. Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace  v jednoduchých každodenních materiálech, např. v  inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům. Umím komunikovat v jednoduchých běžných  situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu  informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi  krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle  nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet . Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a)  vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí  zaměstnání. Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování. Flyers KET
B1
středně pokročilí
Rozumím  hlavním myšlenkám  vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního  zájmu, pokud jsou vysloveny  poměrně pomalu a zřetelně. Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které  se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním  v osobních dopisech. Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal(a) své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit  své reakce. Umím napsat  jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy. PET
BEC Preliminary
B2
pokročilí
Rozumím delším promluvám a přednáškám a dokážu sledovat i složitou výměnu  názorů, pokud téma dostatečně znám. Rozumím většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce. Rozumím článkům a zprávám zabývajícím se současnými  problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní  postoje či stanoviska. Rozumím textům současné prózy. Dokážu se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že  mohu vést běžný  rozhovor  s rodilými mluvčími. Dokážu se  aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory. Dokážu  se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále  témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit své  stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých  řešení. Umím napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s mými zájmy. Umím napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovedu  zdůraznit, čím jsou pro mě události a zážitky osobně důležité. FCE
BEC Vantage
C1
značně pokročilí
Rozumím delším promluvám, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích. Bez větší námahy rozumím televizním programům a filmům. Rozumím dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak  beletristickým a jsem schopen/ schopna ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumím odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k mému oboru. Umím se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umím používat jazyk pružně a efektivně pro  společenské a pracovní  účely. Umím přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních  mluvčích. Umím jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným  závěrem. Umím se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umím psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuji za nejdůležitější. Umím zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen. CAE
BEC Higher
C2
na úrovni rodilého mluvčího
Bez potíží rozumím jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného. Pokud mám trochu času zvyknout si na specifické rysy výslovnosti rodilého mluvčího, nemám potíže porozumět mu ani ehdy, mluví-li rychle. Snadno čtu všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, jako jsou např. příručky, odborné články a krásná  literatura. Dokážu se zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Znám dobře idiomatické a hovorové výrazy. Umím se plynule vyjadřovat a přesně sdělovat  jemnější významové odstíny.  Narazím-li při vyjadřování na nějaký problém, dokážu svou výpověď přeformulovat tak hladce, že to ostatní ani nepostřehnou. Umím podat jasný plynulý popis nebo zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umím napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Dokážu napsat složité dopisy, zprávy nebo články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umím psát resumé a recenze odborných nebo literárních  prací. CPE
 
O nás

Jsme mladá a svěží jazyková škola sídlící u Břevnovského kláštera na Praze 6. Naším posláním je přispívat k naplňování potenciálu našich klientů zvyšováním jejich jazykových kompetencí. Nabízíme tři základní typy kurzů:

  1. semestrální pro veřejnost (skupinové),
  2. intenzivní a tematické pro veřejnost a firmy (skupinové),
  3. firemní a individuální připravené zájemcům na míru přesně dle jejich požadavků, potřeb a cílů (skupinové či individuální).

Celý článek...

Kde nás najdete

Sídlo - kancelář a učebny

Bělohorská 186/161
169 00 Praha 6 – Břevnov
Tel.: 776 140 000
E-mail: info@languageclub.cz

Mapa:

Pobočka – učebny

Ke Kablu 378/24
102 00 Praha - Dolní Měcholupy
Tel.: 776 140 000
E-mail: info@languageclub.cz

Mapa:

Rádi vás osobně uvidíme, ukážeme naše učebny a zodpovíme vaše dotazy po předchozí domluvě.

Language Club na Facebooku